Gwarancja

OGÓLNE WARUNKI GWARACJI ROLETKI, ŻALUZJE WEWNĘTRZNE

1- Gwarancja udzielona zostaje przez Gwaranta na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. 

2- Gwarancja obejmuje powstałe z winy Gwaranta wady fabryczne produktów. Za wady fabryczne uważa się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne, uszkodzenia powstałe przed postawieniem produktu do dyspozycji Kupującego. 

3- Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.  

4- Gwarancja udzielona zostaje na okres 24 miesięcy, liczony od paragonu lub faktury sprzedaży. Gwarancja dla firm i instytucji 12 miesięcy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego produktu, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do wymienionego produktu. 

5- Gwarancja nie obejmuje:  -  uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad; - uszkodzeń wynikających z montażu, zmian lub napraw produktu dokonanych przez osoby inne niż uprawnione przez Gwaranta;  - uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Gwaranta;  - uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu;  - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, bardzo niskie temperatury oraz inne klęski żywiołowe);  - konserwacji i czyszczenia produktów, a także wymiany bezpieczników, baterii;  - odbarwień powierzchni lakieru;  - naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin; przesunięcia wzorów do 2% , odkształcenia tkanin tzw łódkowanie,  -  produktów przecenionych, jako niepełnowartościowe.

6- W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Gwaranta, w ciągu14 dni od daty jej zauważenia. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji. 

7- Warunkiem przyjęcia reklamacji produktu i wykonania naprawy gwarancyjnej jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Gwaranta. 

8- Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne winne być zgłaszane drogą pisemną

9- Gwarant zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dodatkowych informacji związanych z reklamowanym produktem.

10 - Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić przez:  - naprawę reklamowanego produktu;  - wymianę reklamowanego produktu;  - zwrot kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty, jaką zapłacił Kupujący nabywając reklamowany produkt. Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji zgłoszenia reklamacyjnego niż wyżej wymienione, a także ich łączenie. 

11 - Gwarant, według wyboru Kupującego, wymieni produkt na nowy lub dokona zwrotu równowartości ceny produktu jeżeli:  -  w okresie gwarancji dokonano trzech napraw gwarancyjnych tego samego produktu, a produkt nadal wykazuje wadę fabryczną uniemożliwiającą jego eksploatację; - usunięcie wady fabrycznej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. 

12-  Kupujący zobowiązany jest udostępnić produkt w sposób uzgodniony z Gwarantem, w celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia istnienia wady fabrycznej, a także umożliwienia wykonania naprawy gwarancyjnej, która w zależności od rodzaju stwierdzonej wady fabrycznej może zostać zrealizowana na miejscu u Kupującego lub u Gwaranta. Decyzja o sposobie załatwienia reklamacji należy wyłącznie do Gwaranta, jednakże Kupujący ma prawo do niewyrażenia zgody na interwencję ekipy serwisowej. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta. 

13-  Od momentu dokonania weryfikacji i potwierdzenia istnienia wady fabrycznej produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne będą usuwane w najbliższym możliwym terminie.

14 - Wszystkie wadliwe produkty lub ich części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Gwaranta.

15 - Odpowiedzialność Gwaranta za wady fabryczne produktu nie może przekroczyć jego wartości.. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w następstwie wady fabrycznej produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku i inne. 

16-  W przypadku bezpodstawnego wezwania Gwaranta do naprawy gwarancyjnej, wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Kupujący. 

17-  Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

GWARANCJA_ROLETKI.pdfGWARANCJA_ROLETKI.pdfGWARANCJA_ROLETKI.pdf

opis wybranych wyłączeń z gwarancji

.

przesunicia_wzorw.pdfprzesunicia_wzorw.pdfprzesunicia_wzorw.pdf

odksztalcania-tkanin.pdfodksztalcania-tkanin.pdfodksztalcania-tkanin.pdf